Integritetspolicy

Klicka här för att redigera dina sekretessinställningar

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kan komma att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom din användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras via SveMa’s hemsida www.svema.se (nedan”hemsidan”). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter, hur du tillvaratar dina rättigheter samt våra kontaktuppgifter, kan du läsa om nedan.

Personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”nedan ”GDPR”) är SveMa Svenska Marknadsundersöknigar AB, 556360-3835, (nedan kallad ”SveMa”, ”vi” eller ”oss”). Vår tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna integritetspolicy är inte tillämplig för andra hemsidor. Vi uppmanar dig därför att läsa de integritetspolicys som är tillämpliga för andra hemsidor du besöker. Genom att besöka vår hemsida får du möjligheten att godkänna och samtycka till  den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

Information som kan samlas in genom användning av vår hemsida och användning av informationen:

 • Inkommande telefonsamtal och mail

När du kontaktar oss via telefonsamtal eller mail och vi behöver hantera din fråga vidare kommer den information du lämnar till oss att sparas i vårt interna ärendehanteringssystem. Informationen samlas in för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter vi har enligt avtal eller för andra berättigade intressen.

 • Logginformation

När du besöker vår hemsida och accepterar användning av sekretessnivån ”Statistik”, samlar vi in standardiserad logginformation för internet och detaljer om besökarens beteendemönster, såsom:

 • datum och tid för ditt besök;
 • typ av och version på webbläsare som du använder;
 • operativsystem;
 • din IP-adress (Internet Protocol);
 • den fullständiga URL-klickströmmen till, genom och från vår hemsida (t.ex. hemsidor som du har besökt och produkter som du har tittat på eller sökt efter, svarstider på hemsidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och mouseovers) och metoder som används för att bläddra bort från sidan);
 • inställningen för tidszon;
 • webbläsartillägg och version för systemadministration.

Cookies

Vår hemsida använder sig av ett fåtal Cookies och liknande tekniker när du använder vår hemsida för att aktivera vissa funktioner på vår hemsida och hjälpa oss att analysera användarnas beteende på hemsidan för att förbättra kundupplevelsen.
För mer information om de cookies vi använder och hur de fungerar, vänligen läs vår cookiespolicy. Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner på vår hemsida fullt ut.

Användning av Google Analytics IP-anonymiseringsfunktionen

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad ”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras på din dator för att underlätta analys av din användning av vår hemsida. Informationen som genereras av dessa cookies, till exempel tid, plats och hur ofta du besöker vår hemsida, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där.
Enligt Google kopplas aldrig den IP-adress som skickas in av din webbläsare till annan data som Google innehar. Vi använder Google Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion på vår hemsida. Funktionen gör att Google förkortar och anonymiserar din IP-adress innan den överförs från medlemsstaterna i Europeiska unionen eller stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter om din aktivitet på vår hemsida åt oss och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till hemsides- och internetanvändning. Vi använder denna information för statistiska ändamål. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i den utsträckning som dessa data bearbetas av tredje part för Google räkning.
Vi använder Google Analytics, inklusive funktionen Universal Analytics. Universal Analytics tillåter oss att analysera aktiviteter på vår hemsida på olika enheter (t.ex. om du besöker vår webbplats via din bärbara dator och senare via din surfplatta). Detta uppnås genom att varje användare tilldelas ett pseudonym-användar-ID. En sådan tilldelning sker när du registrerar dig för ett konto eller när du loggar in med ditt unika användarnamn och lösenord. Ingen personlig information kommer att överföras till Google. Tillägg av ytterligare funktioner till Google Analytics via Universal Analytics, varken försämrar eller devalverar åtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter såsom IP-maskering eller webbläsartillägg.
Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner fullt ut på vår hemsida.
Google erbjuder ett inaktiveringsalternativ för de vanligaste webbläsarna, vilket ger dig större kontroll över vilka data som samlas in och bearbetas av Google. Om du aktiverar denna information kommer ingen information om ditt besök på webbplatsen att skickas till Google Analytics. Aktiveringen hindrar emellertid inte överföring av information till oss eller till andra web analytics-tjänster som vi kan använda. För mer information om alternativet Inaktivera som tillhandahålls av Google, och hur du aktiverar detta alternativ, gå in på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Du kan också avaktivera personlig marknadsföring via följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en&ref_topic=7048998

Mer information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter på Google hittar du under: http://www.google.com/analytics/terms

Lagring och överföring av information till tredje part

Vi kommer att lagra din information på våra säkra servrar och kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till medlemmar i vår koncern (dotterbolag, vårt slutliga moderbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen 2005:551).
Vi kan komma att överföra de personuppgifter som vi samlar in från dig till en destination utanför Sverige och, i vissa fall, utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om det är nödvändigt för de ändamål för behandling som vi har beskrivit ovan (inklusive där vi överför dina personuppgifter till tredje part). I dessa fall kan hända att personal verksam utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer behandlar dina personuppgifter. Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. För det fall dina personuppgifter överförs till tredje part eller utanför EES försäkrar vi att lämpliga åtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att de alltid behandlas i enlighet med lagen.

Perioder för lagring

Vi lagrar din information enbart så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivits ovan. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre behövs för ändamålen eller vid utgång av lagstadgad tidsperiod.

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår hemsida som länkar till andra hemsidor. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicys på de hemsidor du besöker.

Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster

SveMa kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.

Dina rättigheter till dina personuppgifter/rätt till rättelse och radering

I enlighet med artikel 15 GDPR har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att enligt artikel 16 GDPR begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna.
Du har även rätt att begära radering av personuppgifter enligt artikel 17 GDPR, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett tungt vägande  berättigat intresse av att behålla sådana uppgifter.
Slutligen har du rätt att i enlighet med villkoren i artikel 18 GDPR begära begränsning av behandling.

Rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR:

 1. Rätt att göra invändningar i en specifik situation:
  Enligt artikel 21.1. GDPR har du när som helst rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter (t ex utöva eller försvara rättsliga anspråk).
 2. Rätt att göra invändningar mot marknadsföring:
  Enligt artikel 21.2. GDPR, har du även möjlighet att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  En invändning kräver ingen särskild form och ska skickas direkt till adressen i punkt 7 nedan.

Du kan även vända dig till vår tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten.
För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket, även om det lämnades innan GDPR började tillämpas.
Återkallande av samtycke påverkar inte personuppgiftsbehandling som ägt rum före återkallelsen.

Kontakt till personuppgiftsansvarig

Om du har kommentarer eller frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, eller vill göra en förfrågan, vänligen kontakta oss på:

SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB
Analysvägen 3
435 33 Mölnlycke
E-post: info@svema.se
Hemsida: www.svema.se
Telefon: + 46 31 750 87 00
SveMa’s dataskyddsombud nås på: gdpr@svema.se

Mer information om SveMa

SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB är ett oberoende undersökningsföretag.