Integritetspolicy

På SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personligaintegritet. GDPR (Generala Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

Med anledning av GDPR har vi tydliga villkor som vi arbetar efter. Villkoren är kompletterade med en integritetspolicy (se nedan) som utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. Något vi gör för att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för dig.

Om du inte får svar på din fråga i vår integritetspolicy ber vi dig kontakta oss på personuppgifter@svema.se.

Vi återkommer till dig med ett svar snarast möjligt.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB organisations nummer 556360–3835 med adress Analysvägen 3, 435 33 Mölnlycke, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål?

Hemsidan
Vi värnar om varje besökares personliga integritet och samlar ingen information om dig som besöker webbplatsen svema.se eller svema.com annat än besöks- och användarstatistik.

När du använder dig av något av webbplatsens kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, ber vi om att få ditt namn, din e-post, företagstillhörighet och telefonnummer. Detta måste vi ha för att kunna uppfylla ditt önskemål om att bli kontaktad.

Vår lagliga grund för hanteringen är berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Vi lagrar dina uppgifter ett år från att vår kontakt har upphört. När du använder dig av vårt kontaktformulär i syfte att söka jobb hos oss, ber vi dig om ditt namn, telefonnummer, e-post, sysselsättningsgrad och i vilken stad du är intresserad av att arbeta i.

Vår lagliga grund för hanteringen är berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Cookies
Vår hemsida identifierar din dators operativsystem, skärmupplösning och den webbläsare som du använder i syfte att anpassa hemsidan till ditt system. Detta görs genom cookies som placeras tillfälligt på din dator. Informationen skickas tillbaka till oss och sparas i aggregerad form enbart för statistisk användning.

Vi samlar inte in eller sparar någon personlig information. Det är möjligt för dig att radera cookies eller inte tillåta denna användning genom att justera webbläsarinställningarna på din dator.

E-post
När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från oss kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-postutskick som du får från oss finns en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick.

Du kan också, när som helst, få reda på vilken information, om någon, vi har om dig i vårt register.

Länkar till andra hemsidor
Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Denna integritetspolicy gäller endast vår hemsida. Om du klickar på länkar till andra hemsidor när du är på vår hemsida bör du läsa deras policys.

Marknads- och opinionsundersökningar
För att kunna genomföra marknads- och opinionsundersökningar ställer vi frågor till den svenska allmänheten via postala enkäter, telefonintervjuer, webbintervjuer och/eller personliga intervjuer. De personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vår lagliga grund är berättigat intresse. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör svenska allmänhetens intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig och hela svenska allmänheten.

Vi lagrar dina uppgifter tills att undersökningen är avslutad.

Kund- och medarbetarundersökningar
På uppdrag från våra kunder genomför vi kund- och medarbetarundersökningar. Vi ställer frågor via postala enkäter, telefonintervjuer, webbintervjuer och/eller personliga intervjuer. De personuppgifter som vi behandlar är namn, födelsedata, kön, adress, telefonnummer, boendeform, organisationsnummer på enskilda firmor plus annan tilläggsinformation.

I de fall vi utför undersökningar i uppdrag av våra kunder fungerar SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB som personuppgiftsbiträde. Enligt personuppgiftsbiträdesavtalet har vi samma skyldigheter att följa dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarige.

Vi lagrar personuppgifterna tills att undersökningen är avslutad.

Ersättning för deltagande i undersökning
För att vi ska kunna administrera och leverera den ersättning vi utlovat för deltagande av en undersökning kan vi behöva samla in namn, företagstillhörighet, adress, telefonnummer samt e-post.

Vår lagliga grund för behandlingen är berättigat intresse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt vad vi avtalat. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig ersättning.

Vi lagrar uppgifterna till dess att ersättningen är utbetald.

Marknadsaktiviteter
För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event samlar vi in namn, personnummer eller ålder, adress, e-post, telefonnummer, tröjstorlek och eventuella allergier eller annan avvikande kost. Detta för att vi ska kunna anmäla deltagare och genomföra ett tillfredsställande event eller tävling.

Dina uppgifter kan komma att lämnas vidare till tredje part (personuppgiftsbiträde), såsom exempelvis arrangören av en tävling, hotellet deltagarna ska bo på eller restaurangen som serverar maten. Vi har alltid personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer, vilket innebär att de har samma skyldigheter som oss att följa personuppgiftslagen.

Vår lagliga grund för att behandla personuppgifterna är berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event. Vi lagrar dina uppgifter under tiden tävlingen/eventet pågår (inklusive ev. utvärdering).

Service och support
För att vi ska kunna administrera, utveckla och leverera tjänster samt tillhandahålla support kan vi behöva samla in namn, företagstillhörighet, adress, telefonnummer samt e-post. Detta för att på bästa sätt kunna ge dig som kund full service och support.

Vår lagliga grund för behandlingen är fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).

Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra enligt tillämpad lag.

Rättslig förpliktelse
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen kan vi behöva lagra namn, adress, telefonnummer, e-post. Detta för att vi ska kunna svara på frågor från en myndighet.

Från vilka källor hämtar vi våra personuppgifter?
Vår lagliga grund är rättslig förpliktelse och vi sparar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Utöver de uppgifter som personer själv lämnar till SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB, eller som vi samlar in från våra anställda, kunder och leverantörer utifrån de avtal som görs med oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är:

 • Adressuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) från offentliga register i syfte att genomföra undersökningar på allmänheten.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Adressuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) från offentliga register i syfte att genomföra undersökningar på allmänheten.
 • Företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt anställnings eller köpeavtalet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, exempelvis statliga myndigheter. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

I de fall vi utför undersökningar i uppdrag av våra kunder fungerar SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB som personuppgiftsbiträden. Här har vi samma skyldigheter att följa dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarige.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Rätt till tillgång
  (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

  Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

  Vi förbehåller oss för att personuppgifterna inte går att ta fram eller spåra om lagringsperioden för ändamålet har utgått.

 • Rätt till rättelse
  Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering
  Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om till exempel:

 • Om du inte vill delta i våra undersökningar.
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bl.a. bokförings- och skattelagstiftningen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. Vi förbehåller oss för att personuppgifterna inte går att ta fram eller spåra om lagringsperioden för ändamålet har utgått.

 • Rätt till begränsning
  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är

  • korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
  • Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
  • Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
  Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

  Berättigat eller legitimt intresse:
  I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Direktmarknadsföring:
  Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsförings ändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via telefon, post och e-post). Marknadsföringsåtgärder där du som kund eller intressent aktivt sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.
  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

 • Rätt till dataportabilitet
  Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)är tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Har du frågor om dataskydd och vill kontakta oss?
Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på personuppgifter@svema.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns här på vår hemsida.